ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΗ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΑ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΩΝ

Να εκμεταλλευτούμε την ύστατη μπλόφα της κυβέρνησης!

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΡΑ!

Τα όρνεα ΜΜΕ-τρι­κομ­μα­τι­κής πε­ρι­φέ­ρο­νται πάνω από τα κε­φά­λια μας για να κα­τα­σπα­ρά­ξουν έναν δί­καιο αγώνα που κα­λά-κα­λά δεν άρ­χι­σε. Μί­λη­σαν για “επί­ορ­κους” και “τε­μπέ­λη­δες” κα­θη­γη­τές που “δεν σκέ­φτο­νται τα παι­διά” και σχε­διά­ζουν απερ­γία στις πα­νελ­λα­δι­κές.

Με αυτά τα επι­χει­ρή­μα­τα κά­λε­σαν σε επι­στρά­τευ­ση πριν καν κη­ρυ­χθεί η απερ­γία μας! Ενώ ήδη έχου­με χάσει 6-7 μι­σθούς, το δι­καί­ω­μα να έχου­με πρό­σβα­ση στην ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη και την ασφά­λι­ση, δου­λεύ­ου­με σε ένα απα­ξιω­μέ­νο σχο­λείο, σε λίγο θα μας ζη­τή­σουν να θυ­σιά­σου­με τη δου­λειά μας, την προ­ο­πτι­κή μας και ίσως την ίδια μας τη ζωή κι όλα αυτά χωρίς κα­νέ­να απο­τέ­λε­σμα, ακόμη και με τα δικά τους κρι­τή­ρια -μας εγκα­λούν. Ποιοι;

Αυτοί που δεν σκέ­φτο­νται τα παι­διά των 13.000 ανα­πλη­ρω­τών και των 5.000 μό­νι­μων που θα απο­λύ­σουν μόνο από την “αύ­ξη­ση ωρα­ρί­ου”. Αυτοί που αδια­φο­ρούν για το ψυ­χι­κό και οι­κο­νο­μι­κό κό­στος της επι­χεί­ρη­σης-Πα­νελ­λα­δι­κές, αυτοί που, αντί να απε­λευ­θε­ρώ­σουν την πρό­σβα­ση στα πα­νε­πι­στή­μια, μειώ­νουν τους ει­σα­κτέ­ους (3,5% φέτος). Για να θη­σαυ­ρί­ζουν οι ιδιο­κτή­τες κο­λε­γί­ων, ιδιω­τι­κών σχο­λεί­ων και φρο­ντι­στη­ρί­ων. Αυτοί που συρ­ρί­κνω­σαν το δη­μό­σιο σχο­λείο με τη μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης κατά 50% και με τις 1000 “συγ­χω­νεύ­σεις” τους. Αυτοί που υπό­σχο­νται νέες συγ­χω­νεύ­σεις τώρα. Αυτοί που μεί­ω­σαν τους μι­σθούς στο Δη­μό­σιο (ως 45%), απε­λευ­θέ­ρω­σαν τις απο­λύ­σεις στον Ιδιω­τι­κό -και τώρα έφτα­σαν τους μι­σθούς των άνερ­γων νε­ο­διό­ρι­στων στα 420 ευρώ! Αυτοί που στραγ­γί­ζουν όλη την κοι­νω­νία για χάρη των τρα­πε­ζι­τών, στους οποί­ους έχουν χα­ρί­σει 240 δις ευρώ σε τέσ­σε­ρα χρό­νια.

Όμως, οι χει­ρι­σμοί ΜΜΕ και κυ­βέρ­νη­σης δεν είναι αυτά που κρί­νουν τη νίκη και την ήττα των αγώ­νων. Η μα­ζι­κό­τη­τα, η επι­μο­νή και η κοι­νω­νι­κή διείσ­δυ­σή τους είναι τα κα­θο­ρι­στι­κά. Πα­ρα­δείγ­μα­τα απο­τε­λούν ο αγώ­νας της Κε­ρα­τέ­ας που νί­κη­σε και των Σκου­ριών που κερ­δί­ζει έδα­φος -παρά την κα­τα­στο­λή, παρά την λάσπη των ΜΜΕ. Τα κα­θο­ρι­στι­κά αυτά στοι­χεία εξαρ­τώ­νται από εμάς. Για να φτά­σου­με τη νίκη χρεια­ζό­μα­στε:

αι­τή­μα­τα όχι απλώς κλα­δι­κά, αλλά κοι­νω­νι­κά. Τα προ­βλή­μα­τα είναι κοινά. Δεν είναι τυ­χαίο ότι απο­λύ­σεις και μειώ­σεις στο Δη­μό­σιο ψη­φί­στη­καν ταυ­τό­χρο­να με τη μεί­ω­ση του μι­σθού στα 420 ευρώ για τους άνερ­γους! Δεν δε­χό­μα­στε τα Μνη­μό­νια, τις ατέ­λειω­τες απο­λύ­σεις και μειώ­σεις, τις δου­λο­κτη­τι­κές σχέ­σεις ερ­γα­σί­ας (υπο­χρε­ω­τι­κές με­τα­κι­νή­σεις, πει­θαρ­χι­κό)! Να πά­ρου­με πίσω τα κλεμ­μέ­να απ’το με­γά­λο κε­φά­λαιο, να τα δώ­σου­με σε διο­ρι­σμούς, μι­σθούς, σχο­λεία και νο­σο­κο­μεία.

απερ­γία διαρ­κεί­ας, βά­ζο­ντας τέλος στις απο­σπα­σμα­τι­κές εκτο­νώ­σεις. Μόνο έτσι θα πι­στέ­ψου­με στη δύ­να­μή μας, θα υπερ­βού­με τις υπο­νο­μεύ­σεις των κυ­βερ­νη­τι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων, θα δώ­σου­με χρόνο σε άλ­λους κλά­δους να μας ακο­λου­θή­σουν.

απερ­γία τώρα. Το Σε­πτέμ­βρη δεν θα υπάρ­χουν ανα­πλη­ρω­τές, πολ­λοί μό­νι­μοι θα  ανα­γκα­στούν να με­τα­κι­νη­θούν ανά την επι­κρά­τεια ή να πα­ραι­τη­θούν κι όλα θα μοιά­ζουν «τε­λειω­μέ­να» για τους εκ­παι­δευ­τι­κούς και το δη­μό­σιο σχο­λείο.

απά­ντη­ση στην επι­στρά­τευ­ση, που έτσι κι αλ­λιώς αντι­με­τω­πί­ζει κάθε απει­λη­τι­κή για την κυ­βέρ­νη­ση κι­νη­το­ποί­η­ση. Όπως έχουν βιώ­σει οι απερ­γοί της ΠΟΕ-ΟΤΑ το 2011 ή των ναυ­τερ­γα­τών και των ΜΜΜ φέτος, η επι­στρά­τευ­ση χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να σπάει κάθε “επι­κίν­δυ­νο” αγώνα -είτε στις Πα­νελ­λα­δι­κές είτε και μετά! Ακρι­βώς επει­δή το μέ­γε­θος του κλά­δου μας τους φο­βί­ζει, κή­ρυ­ξαν επι­στρά­τευ­ση πριν καν προ­κη­ρυ­χθεί η απερ­γία μας! Δεν πρέ­πει να υπα­κού­σου­με! Οι εξε­λί­ξεις απο­κα­λύ­πτουν πόσο υπο­νο­μευ­τι­κές είναι αυτήν την ώρα το­πο­θε­τή­σεις σαν της ΔΑΚΕ (μέσω του προ­έ­δρου Πα­πα­χρή­στου) για ασυ­ζη­τη­τί υπο­χώ­ρη­ση στην επι­στρά­τευ­ση με…“ψηλά το κε­φά­λι”! Κα­νείς δεν δέ­χε­ται εύ­κο­λα να απερ­γή­σει για την “τιμή των όπλων”! Παρά μόνο για την νίκη! Τώρα γί­νε­ται ηλίου φα­ει­νό­τε­ρο ότι είναι αδύ­να­το και να ξε­κι­νή­σει κα­νείς να απερ­γεί αν δεν ξε­γυ­μνώ­σει την αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή μπλό­φα της κυ­βέρ­νη­σης!

Χωρίς απά­ντη­ση στην επι­στρά­τευ­ση δεν υπάρ­χει μέλ­λον! Μπο­ρού­με; Βέ­βαια! Οι κυ­βερ­νη­τι­κοί τροϊ­κα­νοί ΔΕΝ ΜΠΟ­ΡΟΥΝ να μας απο­λύ­σουν 80.000 ή και 10.000 εκ­παι­δευ­τι­κούς που θα λά­βουν “φύλλα πο­ρεί­ας” και θα αρ­νη­θούν να γί­νουν δού­λοι. Άλ­λω­στε, έχουν υπάρ­ξει πα­ρα­δείγ­μα­τα στο απώ­τε­ρο πα­ρελ­θόν όπου η αγνό­η­ση της επι­στρά­τευ­σης έφερε τη νίκη. Η μα­ζι­κό­τη­τα της απερ­γί­ας αλλά και η ίδια η μα­ζι­κό­τη­τα του κλά­δου, μπο­ρούν να ακυ­ρώ­σουν το ύστα­το όπλο των κυ­βερ­νή­σε­ων! Και να στεί­λουν πολύ σύ­ντο­μα στον αγύ­ρι­στο και τις απο­λύ­σεις και την κυ­βέρ­νη­ση που τις φι­λο­τέ­χνη­σε.

Αυτό τρέ­μουν! Ο αγώ­νας ενός με­γά­λου κλά­δου σαν τον δικό μας τους απει­λεί! Αυτή μπο­ρεί να είναι η τρίτη κυ­βέρ­νη­ση που πέ­φτει από τη λαϊκή οργή στα χρό­νια της κρί­σης. Η κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία είναι έτοι­μη να τα­χθεί αλ­λη­λέγ­γυα σε κα­θέ­ναν που αντι­στέ­κε­ται πει­στι­κά στην ανερ­γία του 30%, την ερ­γο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και αυ­θαι­ρε­σία, τη διά­λυ­ση των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών και της Παι­δεί­ας.

Πρέ­πει οι δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς, συν­δι­κα­λι­στι­κές και πο­λι­τι­κές, να κα­τα­στή­σουν σαφή την ανά­γκη ανυ­πα­κο­ής στην επι­στρά­τευ­ση, να κα­λύ­ψουν όσους αρ­νη­θούν να σκύ­ψουν το κε­φά­λι στο νεύμα του υπουρ­γού! Με την αλ­λα­γή στην ΟΛΜΕ δεν υπάρ­χουν άλλα πε­ρι­θώ­ρια για την Αρι­στε­ρά να είναι δύ­να­μη κα­ταγ­γε­λί­ας. Ο κλά­δος εξα­σφα­λί­ζο­ντας στην Αρι­στε­ρά την πλειο­ψη­φία στο ΔΣ της ΟΛΜΕ της στέλ­νει το μή­νυ­μα: ώρα για αγώνα. Αυτό το μή­νυ­μα πρέ­πει να πάρει η Αρι­στε­ρά. Να ξε­πε­ρά­σει τους βερ­μπα­λι­σμούς που απλά κα­μου­φλά­ρουν την αδρά­νεια και το σε­χτα­ρι­σμό και να προ­χω­ρή­σει σε συ­ντο­νι­σμό όλων των δια­θέ­σι­μων δυ­νά­με­ων για τη νίκη.

Η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά είναι το πιο ισχυ­ρό όπλο συ­σπεί­ρω­σης και του κλά­δου και των κοι­νω­νι­κών συμ­μα­χιών. Με τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα μπο­ρού­με να αντε­πε­ξέλ­θου­με στις δυ­σκο­λί­ες, με τη φυ­γο­μα­χία θα τις με­γα­λώ­σου­με. Ας ξε­κι­νή­σου­με τον εφιάλ­τη της κυ­βέρ­νη­σης τώρα!

Καμία κα­τάρ­γη­ση σχο­λεί­ου – Αύ­ξη­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης της Παι­δεί­ας –

Ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση σε όλες τις βαθ­μί­δες της

 

Καμία από­λυ­ση – Μα­ζι­κοί διο­ρι­σμοί εκ­παι­δευ­τι­κών –

Να σώ­σου­με το δη­μό­σιο σχο­λείο

Μνη­μό­νια στους πλού­σιους, όχι τους μι­σθω­τούς-

“Να βά­λουν πλάτη” οι τρα­πε­ζί­τες κι οι εφο­πλι­στές!

 

ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΗ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΑ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΩΝ

(μέλος των ΣΥΝ.Ε.Κ.)

 

 

Advertisements
This entry was posted in Ανακοινώσεις συλλογικοτήτων, Κείμενα- Απόψεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s